Hållbar upphandling
linjebla

En rätt utförd hållbar upphandling har balans mellan de tre dimensionerna för hållbar utveckling vid upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader.

  1. sociala hänsyn
  2. miljömässig (ekologisk)
  3. ekonomisk hållbarhet

Sociala hänsyn och miljöhänsyn

En upphandling kan också ställa krav på hållbar utveckling det vill säga sociala hänsyn och miljöhänsyn. Genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingen kan offentlig sektor bidra till att miljökvalitetsmålen nås. På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns en databas med hållbarhetskriterier som ger stöd till dig som vill ställa krav för att bidra till bättre energiprestanda, minska förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen och upphandla mer hållbart. Upphandlingsmyndighetens kriteriedatabas.

CSR-kompassen är ett verktyg som hjälper företag att komma igång att arbeta med socialt ansvarstagande. Verktyget är anpassat till små och mellanstora företag inom produktion, handel och service.
Socialt ansvarsfull upphandling beskrivs mer ingående på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Sociala tjänster och reserverade kontrakt

Den 1 januari 2017 genomfördes en del förändringar när det gäller upphandling av sociala tjänster. Nu finns möjlighet för reserverade upphandlingar, där man bara vänder sig till sociala företag. Läs mer på Upphandlingsmyndigheten.se.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett företags frivilliga insatser för att integrera sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet. Det finns många namn för att beskriva samma sak. Ibland benämns CSR även som ”företagens samhällsansvar”.
Läs mer på CSR Sweden.

Strategiskt arbete kring livscykelkostnader

Genom att tillämpa ett ekonomiskt livscykelperspektiv (LCC) i offentlig upphandling tar du inte enbart hänsyn till inköpspris, utan till produktens totala kostnad under hela den förväntade nyttjande tiden.
Läs mer i Upphandlingsmyndighetens broschyr: Strategiskt arbete kring livscykelkostnader

Fördjupning

Lär dig mer om offentlig upphandling på sidan ”Läs mer” på denna webb.

Upphandlingsdialog Dalarna bevakar omvärlden åt dig.
Vi har goda kontakter med andra regionala och nationella projekt,
nätverk, myndigheter, organisationer och forskningsinstitutioner.

Det händer mycket och väldigt snabbt på upphandlingsfronten och vi förmedlar senaste nytt.

linjeorange