Vad är ett ramavtal?
linjebla

Ett ramavtal är en generell överenskommelse mellan en eller flera leverantörer och en upphandlande myndighet. Syftet är att ha fastställda villkor för leveranser under en given tidsperiod.

Vid en ramavtalsupphandling utses ett antal leverantörer som tecknar ramavtal med en myndighet. Från en sådan leverantör kan myndigheten sedan göra enkla avrop (beställningar) i stället för att genomföra en fullständig upphandling med specifikation, anbud och avtal varje gång.

Det handlar alltså om ett avtal som löper över en längre tid och där kunden löpande kan beställa (avropa) enligt villkoren i avtalet. Det finns ramavtal som har rangordning eller annan fördelningsnyckel. Alla villkor behöver inte vara fastställda, utan då görs en förnyad konkurrensutsättning vid varje tillfälle.

Själva upphandlingsförfarandet förändras inte om det rör sig om ett ramavtal. Det förändrar dock hur en upphandlande myndighet ställer upp förfrågningsunderlaget och hur man kommer att använda ramavtalet.

Ramavtalets löptid får normalt vara max fyra år (inklusive options- och förlängningsklausuler) om det inte finns särskilda skäl till att det bör vara längre.

Kammarkollegiet sköter statliga ramavtal på avropa.se

Upphandlingsdialog Dalarna bevakar omvärlden åt dig.
Vi har goda kontakter med andra regionala och nationella projekt,
nätverk, myndigheter, organisationer och forskningsinstitutioner.

Det händer mycket och väldigt snabbt på upphandlingsfronten och vi förmedlar senaste nytt.

linjeorange