Upphandlingstyper *
linjebla

Det är köparen som väljer vilket upphandlingsförfarande som ska väljas för respektive upphandling. Köparen måste ta hänsyn till värdet av det som ska köpas in och om det finns ett giltigt ramavtal som myndigheten omfattas av. Värdet avgör vilket förfarande köparen kan använda.

Upphandlingar under tröskelvärdet

linjebla

Förenklad upphandling
Alla leverantörer har rätt att delta.
Ska annonseras i elektronisk databas.
Anbuden utvärderas utifrån ”mest ekonomiskt fördelaktigt” eller ”lägsta pris”.

Urvalsupphandling
I urvalsupphandling har alla leverantörer rätt att ansöka om att få lämna anbud. Därefter bjuder köparen in ett urval av dessa att lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Direktupphandling
En så kallad direktupphandling kräver inga anbud utan kan ske på många olika sätt. Direktupphandling får endast användas om det som ska köpas in uppgår till högst 28 procent av tröskelvärdet, oavsett vad som upphandlas. Köparen kan handla direkt i butik eller vända sig direkt till en eller flera leverantörer. Direktupphandlingar behöver inte utannonseras men ska dokumenteras om de överstiger 100 000 kronor.

Många kommuner och myndigheter har satt interna gränser som kan vara betydligt lägre än vad lagen säger. Från 1 juli 2014 finns krav på att organisationerna har riktlinjer och krav på dokumentation för direktupphandlingar som överstiger 100 000 kronor.
Här hittar du rekommendationer och förslag i  En dalamodell för direktupphandling

Innovationsupphandling
Innovationsupphandling innebär att upphandla framtagandet av helt nya lösningar som ännu inte finns på marknaden.

Innovationsvänlig upphandling
Innovationsvänlig upphandling innebär att köparen aktivt uppmuntrar alternativa produkter och tjänster. Produkterna kan vara baserade på nya innovationer som finns på marknaden eller så utvecklade att de är ett alternativ till etablerade produkter. Det kan också handla om produkter och tjänster som innebär nya lösningar eller andra alternativa sätt att utföra en tjänst.

Projekttävling
En tävling som är öppen för alla i syfte att förvärva en ritning eller en projektbeskrivning. En jury utser det vinnande bidraget.

Upphandlingar över tröskelvärdet

linjebla

Öppet förfarande
En metod där alla leverantörer får lämna anbud. Upphandlingen ska utannonseras och förhandlingar med tänkbara leverantörer får inte ske.

Selektivt förfarande
Alla leverantörer kan ansöka om att få delta men endast de som köparen bjuder in får lämna anbud. Inga andra anbud än de leverantörer som har bjudits in får prövas av köparen. Förhandlingar med leverantörer får inte ske.

Förhandlat förfarande
Köparen utannonserar upphandlingen och alla intresserade kan lämna en ansökan. Därefter sker en kvalificering av antalet anbudssökande. De leverantörer som kvalificerar sig bjuds därefter in att lämna anbud eller till förhandling.

*Upphandlingstyper/förfaranden på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Upphandlingsdialog Dalarna bevakar omvärlden åt dig.
Vi har goda kontakter med andra regionala och nationella projekt,
nätverk, myndigheter, organisationer och forskningsinstitutioner.

Det händer mycket och väldigt snabbt på upphandlingsfronten och vi förmedlar senaste nytt.

linjeorange