Upphandlingsdialog Dalarna
linjebla

Upphandlingsdialog Dalarna, UDD, är det forum som utifrån regionala behov och förutsättningar ska förmedla kunskap, visa goda exempel och ge metodstöd vid upphandling.

Vi vänder oss främst till små företag, men även till upphandlande myndigheter; kommuner, kommunala bolag, aktuella bransch- och intresseorganisationer. Målgrupper kan vara företagare, upphandlande tjänstemän, näringslivsutvecklare och politiker.

Det övergripande målet för arbetet är att det ska bli fler små företag i Dalarna som lägger anbud och deltar i offentlig upphandling

UDD ska skapa regionala mötesplatser för lärande och erfarenhetsutbyte. Utifrån behov i länet arrangeras seminarier, informationsmöten och fortbildningskurser i offentlig upphandling för mindre företag. UDD ska testa nya vägar och modeller.

Arbetet inom UDD samordnas av Länsstyrelsen Dalarna tillsammans med en arbetsgrupp som består av de myndigheter och organisationer i Dalarna som på olika sätt berörs av offentlig upphandling.

Förutom arbetsgruppen finns också en referensgrupp som består av en politisk representation från kommuner och landsting, Svenskt Näringsliv, andra representanter från näringslivet och specialistkompetens inom miljö, juridik, transporter, livsmedelsproduktion, e-handel och offentlig upphandling. Referensgruppen bidrar med ytterligare kunskap och synpunkter i arbetet.

Detta vill Upphandlingsdialog Dalarna uppnå
linjebla

  • Att fler små företag inom alla branscher i Dalarna får ökade möjligheter att lägga anbud och delta i offentlig upphandling. Det ger företagen ökad konkurrens- och växtkraft och kommunerna högre skatteintäkter
  • Att det blir bättre utveckling för social, jämlik och etisk offentlig upphandling. Det kan ge dem som idag står långt från arbetsmarknaden möjlighet till arbete
  • Att ökad hänsyn tas till miljö- och klimatfaktorer
  • Att större hänsyn tas till det samlade livsvärdet av en upphandling och att helheten blir hållbar.
  • Att offentliga myndigheters upphandling ska ses som en strategisk ledningsfråga, ett verktyg för att nå andra samhällsmål än de rent ekonomiska

Presentationsfolder Upphandlingsdialog Dalarna pdf

Arbetsgruppen
linjebla

Det är vi som driver Upphandlingsdialog Dalarna. Vi representerar an rad olika organisationer, myndigheter och sakkunskap när det gäller offentlig upphandling i Dalarna.

Bengt Sundgren
Rådgivare och projektledare, Coompanion Dalarna
Tel: 0243-193 15, 070-561 17 05
E-post: bengt@coompanion.se
Hemsida: www.coompanion.se

Coompanion Dalarna är en ekonomisk förening med ca 70 medlemmar bland kooperativ, organisationer, banker och kommuner. Uppgiften är rådgivning inom kooperativa affärsområden och att utveckla företagande inom den sociala ekonomin.

– Offentlig upphandling är ett viktigt redskap för den regionala och lokala utvecklingen där den sociala ekonomin och olika sociala företag spelar en viktig roll. Men för att nå resultat krävs dialog, metodutveckling och utbildning. Det är också viktigt med inspiration av goda exempel där man genomfört offentlig upphandling med samhälls- och sociala hänsyn.

Karin Ringsby
Ordförande, Företagarna Dalarna
Tel: 070-603 39 00
E-post: karin.ringsby@foretagarna.se
Hemsida: www.foretagarna.se/dalarna

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och företräder över 70 000 företagare i många olika branscher. Företagarna arbetar med att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige.

– 99 procent av alla företag är små. Därför är det av central betydelse att även de kan delta i offentliga upphandlingar. Men Företagarnas undersökning från 2012 visar att enbart 27 procent av de mindre företagen deltar i offentliga upphandlingar. De viktigaste orsakerna till att de avstår är krångel och för stora kontrakt.

Joel Valtanen
Upphandlingschef, Landstinget Dalarna
Tel: 023-49 03 17
E-post:  Joel.valtanen@ltdalarna.se
Hemsida: www.ltdalarna.se

Landstinget arbetar sedan många år med att anpassa upphandlingarna så att flera företag kan lämna anbud.

– Grunden för att få goda villkor i en affär som är bra för både köpare och säljare är att det finns konkurrens. För oss är det då viktigt att medverka till ökad kunskapsspridning och att förbättra möjligheterna för företag så att fler kan delta i offentliga upphandlingar.

Pirjo Gustafsson
Företagsutvecklare, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Tel: 0771-573 573 (växel) eller 026-24 59 77
E-post: pirjo.gustafsson@lrf.se
Hemsida: www.lrf.se

LRF är en politiskt obunden intresse- och företagarorganisation för jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring och andra företagare med bas i landsbygden.

– LRF har en devis: ”Vi får landet att växa”. Livsmedelsupphandling är en självklar del i det. Många LRF-medlemmar bedriver även olika typer av entreprenadverksamhet och erbjuder varor och tjänster som upphandlas av kommuner, stat och landsting. LRF vill vara en aktiv partner i UDD för att delta i arbetet med att hitta intressanta lösningar för den offentliga sektorn som gynnar invånarna och företagarna inom de gröna näringarna i Dalarna.

Kerstin Angberg Morgården
Processledare, Länsstyrelsen Dalarna
Tel: 010 – 225 02 76
E-post: kerstin.angberg-morgarden@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/dalarna

Leder och samordnar UpphandlingsDialog Dalarna. Länsstyrelsen Dalarna har under ett flertal år prioriterat arbetet med att skapa bättre förutsättningar för mindre företag att lägga anbud och delta i offentlig upphandling.

– Offentlig upphandling är inte bara en rent ekonomisk fråga, den kan också innebära stora mänskliga värden. Offentlig upphandling är därför även ett kraftfullt styrmedel för miljö, social rättvisa, jämlikhet och tillgänglighet.

Kristina Snitt
Regionchef Dalarna, Mellansvenska Handelskammaren
Tel: 023-195 80, 070-959 75 68,
E-post: kristina.snitt@mellansvenskahandelskammaren.se
Hemsida: www.mhk.cci.se

Handelskammaren är en oberoende och opolitisk ideell organisation som arbetar med att förbättra förutsättningarna för företag i regionen.

För dig som anbudsgivare är det av yttersta vikt att de offentliga upphandlingarna fungerar på ett effektivt och rättvist sätt. Vi ser vår medverkan i UDD som ett bra sätt att utveckla och förbättra dialogen mellan företagen och de offentliga för att på så sätt kunna öka antalet lokala leverantörer i Dalarna.

Magnus Höög
Chefsjurist med upphandlingsansvar, Region Dalarna
Tel: 023-77 70 54
E-post: magnus.hoog@regiondalarna.se
Hemsida: www.regiondalarna.se

Region Dalarna är ett kommunalförbund med Dalarnas 15 kommuner och Landstinget Dalarna som medlemmar. Uppgiften är att ansvara för, samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet i Dalarna. Andra viktiga områden är Europafrågor, turism och länets kollektivtrafik.

– Regionorganisationer i sig kan förstås inte skapa tillväxt – det skapas av människor och företag. Däremot kan Region Dalarna bidra till bättre förutsättningar för utveckling. UpphandlingsDialog Dalarna är ett bra exempel på ett sådant arbete.

Anders Karlin
Chef, UpphandlingsCenter, Falun Borlänge-regionen
Tel: 0240-866 09
E-post: anders.karlin@ludvika.se
Hemsida: www.upphandlingscenterfbr.se

UpphandlingsCenter är sedan 2013 en gemensam upphandlingsorganisation för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Säter och Hedemora kommuner, med tillhörande bolag och förbund. Målet är affärsnytta och att undvika att samma arbete utförs på flera håll.

– Dialogen i upphandling ska stärkas. En tydlig ambition med kommunernas upphandling ska vara att små och medelstora företag får möjlighet att delta som anbudsgivare. Företagare som svarar på upphandlingar ska känna sig väl till mods med hur uppdrag, behov och kravspecifikationer beskrivs.

erik-l

Erik Linder Inköpssamordnare, Rättviks kommun
Tel: 0248-701 41
E-post: erik.linder@rattvik.se
Hemsida: www.rattvik.se

Vårt inköps- och upphandlingsarbete syftar till att upprätta rationella och ändamålsenliga leveransavtal av varor och tjänster med fokus på hållbar utveckling och leverantörsdialog.

– I början av 2015 inledde vi projektet ”Rättvisa Affärer” med mål att ge mindre företag bättre förutsättningar att vara med i kommunens upphandlingar.
Vårt öppna direktupphandlingsregister som ger leverantörer möjligheten att förhandsregistrera sig för kommande direktupphandlingar är ett strategiskt exempel.

Gunnar Lyckhage
Sakkunnig i upphandlingsfrågor
Tel: 031-2207 60, 073-971 29 30
E-post: gunnar.lyckhage@onlineforlag.se

Journalist, författare och specialist på livsmedelsupphandlingar. Arbetar som redaktör för Sveriges Offentliga Uppköpare (SOI) och har varit utredare av LRF:s livmedelsstrategi mot offentlig sektor. Har också bland annat skrivit utbildningsmaterial i upphandling för små leverantörer och medverkat i Borlänge kommuns arbete med att utveckla nya metoder och verktyg för små och medelstora företag.

– Dalarna är unikt för att man har lyckats skapa ett brett, tålmodigt och äkta engagemang när det gäller att använda upphandling som ett verktyg för regional utveckling.

Ronny Svensson
Sakkunnig inom upphandling och landsbygdsutveckling
Tel: 0247-138 40, 070-563 22 17
E-post: ronny@bergslagsgruppen.se

Ronny Svensson har bland annat varit lärare och forskare på KTH och sekreterare i de små kommunernas samarbetsorganisation SmåKom 1989- 2012. Han har deltagit i flera statliga utredningar och skrivit en mängd artiklar och ett 10-tal debatt- och faktaböcker kring landsbygd och regional utveckling. Flitig debattör i landsbygdsfrågor.

– I mitt arbete med landsbygdens små och medelstora kommuner har jag blivit medveten om att offentliga upphandlare behöver ett kontinuerligt kunskapsstöd för att kunna upphandla varor och tjänster av hög kvalitet till bästa möjliga pris. Den offentliga upphandlingen behöver utvecklas för att ge de små leverantörerna samma möjligheter att konkurrera som de stora företagen om offentliga uppdrag.

Upphandlingsdialog Dalarna bevakar omvärlden åt dig.
Vi har goda kontakter med andra regionala och nationella projekt,
nätverk, myndigheter, organisationer och forskningsinstitutioner.

Det händer mycket och väldigt snabbt på upphandlingsfronten och vi förmedlar senaste nytt.

linjeorange