Vad är offentlig upphandling?
linjebla

Offentlig upphandling är det begrepp som beskriver det offentliga samhällets sätt att köpa in eller hyra produkter, tjänster och entreprenader.

”Offentlig upphandling ska vara effektiv, rättssäker och ta tillvara konkurrensen på marknaden. Den ska också främja innovativa lösningar och ha miljö- och sociala hänsyn i beaktande. Lagstiftningen om upphandling ska göra det lättare för varor och tjänster att röra sig fritt inom EU.” *

Den som gör offentlig upphandling är i huvudsak myndigheter och offentligt styrda organ. Med offentligt styrda organ menas bolag, föreningar, och stiftelser som tillgodoser det allmännas intresse. De ska till största delen vara finansierade och stå under kontroll av stat, kommun eller landsting, eller ha en styrelse där mer än halva antalet ledamöter är utsedda av staten, en kommun eller ett landsting.

Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och är likadana inom hela EU. Grundprincipen för offentlig upphandling bygger på objektivitet och öppenhet.

*Regeringens information om offentlig upphandling

De grundläggande principerna i all upphandling
linjebla

”De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundprinciper. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid tolkas mot bakgrund av dem.” **

1. Principen om icke-diskriminering
Innebär att det är förbjudet att diskriminera en leverantör på grund av nationalitet eller geografisk hemvist.

2. Principen om likabehandling
Alla leverantörer ska behandlas lika och ges så lika förutsättningar som möjligt.

3. Principen om transparens
Den upphandlande myndigheten är skyldig att skapa öppenhet genom att lämna information om upphandlingen och hur den kommer att genomföras, bl a genom annonsering och underrättelse av beslut.

4. Proportionalitetsprincipen
De krav som ställs i en offentlig upphandling ska inte gå längre än vad som är lämpligt, effektivt och ändamålsenligt.

5. Principen om ömsesidigt erkännande
Upphandlande myndighet är skyldig att erkänna och acceptera handlingar, t.ex. intyg och examina som utfärdats av andra behöriga myndigheter i andra medlemsstater inom EU.

**Konkurrensverkets information om grundprinciperna i offentlig upphandling

Fördjupning
linjebla

Läs mer om offentlig upphandling  på sidan ”Lär dig mer” på denna webb.

Upphandlingsdialog Dalarna bevakar omvärlden åt dig.
Vi har goda kontakter med andra regionala och nationella projekt,
nätverk, myndigheter, organisationer och forskningsinstitutioner.

Det händer mycket och väldigt snabbt på upphandlingsfronten och vi förmedlar senaste nytt.

linjeorange