PUBLIKATIONER

linjebla

En dalamodell för direktupphandling
Författare: Arbetsgruppen för Upphandlingsdialog Dalarna

Under de seminarier, rådslag och andra möten i Dalarnas län, som Upphandlingsdialog Dalarna har arrangerat, har det funnits en bred enighet i att ta fram en dalamodell för direktupphandling med förslag på rekommendationer, policy, riktlinjer, rutiner och ägardirektiv. Det resulterade i

En dalamodell för direktupphandling.
Rekommendationer och förslag från Upphandlingsdialog Dalarna, 985 kb, pdf, 16 sidor

linjebla

Rapport om direktupphandling 2016
Författare: Mathias Sylvan, Gunnar Lyckhage

Under 2015 uppmärksammades behovet av ökad kunskap kring direktupphandlingar
och möjligheterna att använda direktupphandling som ett verktyg för lokal och regional näringslivsutveckling.
Frågan lade grunden för en närmare analys av frågan och med målet att skapa rekommendationer för
hur direktupphandling kan utvecklas, en ”Dalamodell för direktupphandling”

Rapport om direktupphandling 2016, 215 kb, pdf, 12 sidor

linjebla

Förstudie: Dalamodell för direktupphandling
Författare: Mathias Sylvan

1. Hur enkel kan man göra en direktupphandling, hur långt kan man gå? Vad säger den nya lagen?
2. Vad gäller egentligen vid direktupphandling av ”samma slag”?
3. Hur ser kravbilden ut vad gäller öppenhet och transparens?
4. De medel vi har för att arbeta i Upphandlingsdialog Dalarna ska leda till ökad
tillväxt i Dalarna. Hur kan man arbeta med regional tillväxt utifrån ett LOUperspektiv?

Dalamodell för direktupphandling, 188 kb, pdf, 12 sidor

Röster från Dalarna
Författare: Gunnar Lyckhage
Offentlig upphandling och regional utveckling – problem, möjligheter och nya vägar
Intervjuerna ägde rum under januari-mars 2012.

Röster från Dalarna, 163 kb, pdf, 48 sidor


Presentationsfolder Upphandlingsdialog Dalarna

Vad är Upphandlingsdialog Dalarna?
Vad gör vi? Vilka driver Upphandlingsdialog Dalarna?

Folder 2017-webb, 836 kb, 12 sidor, pdf, nytryck 2017

linjebla